புதிய தலைமுறை சார்பில் திருச்சியில் நடத்தப்படும் வேளாண் கண்காட்சி